INDIAN SOCIETY FOR
TRAINING & DEVELOPMENT

Presidents

Late Shri J P Saigal

1970-1971

Late Dr J M Kitchlu

1971-1972

Late Shri S K P Sarathi

1972-1973

Shri A D Sinha

1973-1974

Late Shri B C Mathur

1974-1975

Late Shri Sharu S Rangnekar

1975-1976

Late M K Kumar

1976-1977

Late Prof Nitish R De

1977-1978

Late Dr V Ramachandran

1978-1979

Prof. J Philip

1979-1980

Late Shri B G Varshney

1980-1981

Late Dr Dharni P Sinha

1981-1982

Late Dr R D Mohota

1982-1983

Dr Uddesh Kohli

1983-1984 & 1984-1985

Late Dr S R Mohnot

1985-1986

Late Dr P N Singh

1986-1987

Dr B R Singh

1987-1988

Prof Vinayshil Gautam

1988-89

Late Prof Y K Bhushan

1989-1990

Prof B R Virmani

1990-1991

Shri J N Amrolia

1991-1992

Dr Rajan Saxena

1992-1993

Late Dr Ram Prakash

1993-1994

Shri U K Dikshit

1994-1995

Late Shri Sami Mallik

1995-1996

Shri C D Jose

1996-1997

Dr. Sunil Abrol

1997-1998

Late Shri V Krishnan

1998-1999

Shri M B S Sastry

1999-2000

Late Prof. C M Srivastava

2000-2001

Dr S Venkataraman

2001-2002

Prof. Ashoka Chandra

2002-2003

Dr. S K Tamotia

2003-2004

Late Shri Subir Raha

2004-2005

Dr N M Kondap

2005-2006

Late Shri Shekhar Arora

2006-2007

Dr R P Singh

2007-2008

Dr Upinder Dhar

2008-2009

Dr Y Manohar

2009-2010

Shri Prasanta Bhattacharyya

2010-2011

Prof D K Banwet

2011-2012

Dr K R Gangadharan

2012-2013

Dr. Rajeshwari Narendran

2013-2014

Shri Yogesh Kr Upadhyay

2014-2015 & 2015-2016

Dr R Karthikeyan

2016-2018 & 2018-2019

Dr. Natraj Ray

2019-20 & 2020-22

Ms. Anita Chauhan

2022-